Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hopelessly /'həʊplisli/  

 • Phó từ
  [một cách] vô vọng
  a hopelessly ill patient
  người bệnh vô vọng; người bệnh khó lòng cứu chữa
  [một cách] tuyệt vọng
  be hopelessly in love
  tuyệt vọng đường tình ái