Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  khiêm tốn, nhún nhờng
  in my humble opinion
  theo thiển ý
  thấp hèn, hèn mọn
  be of humble birth
  xuất thân từ tầng lớp thấp hèn
  xoàng xĩnh, tầm thường
  a humble house
  ngôi nhà xoàng xĩnh
  eat humble pie
  xem eat
  Động từ
  làm nhục
  hạ thấp
  humble oneself
  tự hạ mình

  * Các từ tương tự:
  humble plant, humble-bee, humbleness