Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

humble plant /'hʌmblplænt/  

  • Danh từ
    (thực vật học) cây xấu hổ, cây trinh nữ