Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

humble-bee /'hʌmblbi:/  

  • Danh từ
    (động vật học) ong nghệ