Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    xuất thân tầm thường; hèn kém