Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

blameworthy /'bleim,wɜ:ði/  

  • Tính từ
    đáng chê trách