Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    hành xác, khổ hạnh
    làm nhục, làm xấu hổ, làm mất thể diện