Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

humiliating /hju:'milieitiη/  

  • Tính từ
    làm nhục, làm nhục nhã