Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  khét tiếng
  a king infamous for his cruelty
  một ông vua khét tiếng tàn bạo
  bỉ ổi
  his infamous treatment of her
  sự đối xử bỉ ổi của anh ta đối với chị ta

  * Các từ tương tự:
  infamously, infamousness