Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

infamously /'infəməsli/  

  • Phó từ
    [một cách] khét tiếng
    [một cah1] bỉ ổi