Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (xấu)
  khét tiếng
  a notorious criminal
  tên tội phạm khét tiếng
  she's notorious for her wild behaviour
  cô ta khét tiếng vì cách ăn ở man rợ của cô
  he was notorious as a rake
  nó khét tiếng về chơi bời phóng túng

  * Các từ tương tự:
  notoriously