Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

notoriously /nəʊ'tɔ:riəsli/  

  • Phó từ
    (xấu)
    [một cách] khét tiếng