Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

infamousness /'infəməsnis/  

  • Danh từ
    sự ô nhục, sự bỉ ổi ((như) infamy)