Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shamefulness /'∫eimflinis/  

  • Danh từ
    sự đáng hổ thẹn, sự đáng xấu hổ