Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (từ Mỹ dishonor)
  Danh từ
  sự ô danh
  bring dishonour to one's family
  làm ô danh gia đình
  Động từ
  làm ô danh
  từ chối trả đúng hạn (một hối phiếu)

  * Các từ tương tự:
  dishonourable, dishonourably