Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

depreciation /di,pri:∫i'ei∫n/  

 • Danh từ
  sự giảm giá trị; sự sụt giá
  suffer a sharp depreciation
  bị sụt giá mạnh

  * Các từ tương tự:
  Depreciation rate