Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  làm mê thích, làm say mê
  anh ta mê [thich] sắc đẹp của cô ta
  (cũ) hãm hiếp (phụ nữ)

  * Các từ tương tự:
  ravisher, ravishing, ravishingly, ravishment