Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ravishingly /'rævi∫iŋli/  

  • Phó từ
    (khẩu ngữ)
    [một cách] mê hồn