Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deflower /,di'flaʊə[r]/  

  • Động từ
    (từ cổ hoặc nói trại)
    phá trinh

    * Các từ tương tự:
    deflowerer, deflowering