Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deflowering /di:'flauəriɳ/  

  • Danh từ
    sự làm rụng hoa, sự ngắt hết hoa
    sự phá trinh; sự cưỡng dâm