Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  hãm hiếp, cưỡng dâm
  Danh từ
  sự hãm hiếp
  sự bị hãm hiếp
  việc chị ta bị hiếp dâm đã để lại cho chị một tác động tâm lý sâu sắc
  (nghĩa bóng) sự can thiệp thô bạo vào
  sự can thiệp thô bạo vào nông thôn (bằng cách xây nhiều công trình…)
  Danh từ
  (thực vật)
  cây cải dầu

  * Các từ tương tự:
  rape-cake, rape-oil, rape-seed, rapeful