Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    tàn phá
    rừng bị lửa tàn phá, rừng bị lửa thiêu hủy
    cướp phá
    những toán lính cướp phá miền quê