Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spoliate /'spoulieit/  

  • Ngoại động từ
    cướp đoạt; cướp phá