Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

defloration /di:flɔ:'reiʃn/  

  • Danh từ
    sự làm rụng hoa
    sự phá trinh; sự cưỡng dâm