Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự sỉ nhục, sự làm nhục
    treat somebody with indignity
    làm nhục ai