Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (nghĩa xấu)
  sự tàn bạo; hành động tàn bạo
  hành động tàn bạo do đám đông có vũ trang
  hành động làm quần chúng căm phẫn, sự kiện làm quần chúng tức giận
  the building of the new shopping centre is an outrage – she protest
  bà ta phản kháng mà nói rằng: việc xây cất trung tâm buôn bán là một việc làm quần chúng căm phẫn
  sự phẫn uất cao độ; sự giẫn dữ cao độ
  when he heard the newshe reacted with a sense of outrage
  khi nó nghe tin, nó phản ứng lại với sự giận dữ cao độ
  Động từ
  (thường bị động)
  làm phẫn uất mạnh; làm lo ngại dữ
  outrage public opinion
  làm phẫn uất mạnh công luận
  họ lo ngại dữ khi được loan báo là giá cả tăng ồ ạt

  * Các từ tương tự:
  outrageous, outrageously