Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

outrageous /aʊtˈreɪʤəs/