Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  mạo phạm (thánh vật)
  desecrate a monument
  mạo phạm một tượng đài kỷ niệm

  * Các từ tương tự:
  desecrater