Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    làm nhơ bẩn, làm nhơ nhuốc (nghĩa đen) & (nghĩa bóng)