Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wrongdoing /'rɒŋdu:iŋ/  

  • Danh từ
    sự làm điều sai trái; sự làm điều bất hợp pháp; điều sai trái; điều bất hợp pháp