Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

barbarism /'bɑ:bərizəm/  

  • Danh từ
    (nghĩa xấu)
    tình trạng dã man
    từ ngữ thô tục; từ ngữ phản quy tắc