Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

blooper /'blu:pə[r]/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ, khẩu ngữ)
    lỗi lầm ngớ ngẩn