Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

misappropriate /,misə'prəʊprieit/  

  • Động từ
    lạm tiêu, sự biển thủ