Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  biển thủ, thụt két
  embezzle the pension fund
  thụt két quỹ hưu trí

  * Các từ tương tự:
  embezzlement, embezzler