Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

misuser /'mis'ju:zə/  

  • Danh từ
    người dùng sai, người lạm dụng
    người hành hạ, người bạc đâi, người ngược đãi
    (pháp lý) sự lạm dụng