Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

misapplication /,misæpli'kei∫n/  

  • Danh từ
    sự dùng sai, sự áp dụng sai