Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

insinuate /in'sinjʊeit/  

 • Động từ
  insinuate something [to somebody]
  nói bóng gió, nói ám chỉ
  Có phải anh ta đang nói bóng gió rằng tôi là một thằng nói dối không?
  insinuate something (oneself) into something
  lách vào, luồn vào
  khéo luồn lọt lấy lòng ai