Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+ to)
  quy (tội)
  Sao họ lại có thể quy cho tôi những động cơ nhục nhã đến thế nhỉ?

  * Các từ tương tự:
  Imputed rent