Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ascribe /ə'skraib/  

  • Động từ
    đổ cho, gán cho, quy cho
    anh ta thất bại, đổ cho là tại vận rủi