Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  cho là do, quy cho
  vở kịch này thường vẫn cho là của Shakespeare
  nàng cho thành công là do làm việc cật lực
  Danh từ
  thuộc tính, đặc tính
  kiên nhẫn là một trong những đức tính quan trọng nhất của một thầy giáo
  biểu tượng
  the sceptre is an attribute of kingly power
  vương trượng là biểu tượng của vương quyền

  * Các từ tương tự:
  attributer