Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (cách đọc khác /trei/)
  nét, đặc điểm
  tính hào phóng là một trong những nét dễ chịu nhất của Anne

  * Các từ tương tự:
  traitor, traitoress, traitorous, traitorously, traitorousness, traitress