Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

traitorousness /'treitərəsnis/  

  • Danh từ
    tính phản bội