Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    phản bội, giống như kẻ phản bội; lừa dối, bội bạc