Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  kẻ phản bội; kẻ phản quốc
  turn traitor
  trở thành kẻ phản bội

  * Các từ tương tự:
  traitoress, traitorous, traitorously, traitorousness