Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thói quen riêng; hành động đặc biệt
  anh ta có thói quen kỳ cục là gọi vợ là Bà Smith
  sự ngẫu nhiên; sự trùng hợp
  by a quirk of fate they had booked in the same hotel
  do một sự trùng hợp của số mệnh, họ đã đặt phòng tại cùng một khách sạn

  * Các từ tương tự:
  quirky