Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

aberration /æbə'rei∫n/  

 • Danh từ
  sự lầm lạc
  steal something in a moment of aberration
  ăn cắp trong giây phút lầm lạc
  sự thác loạn tâm thần
  owing to a strange mental aberration, he forgot his own name
  do một thác loạn tâm thần kỳ cục, nó quên cả tên mình
  khuyết tật, sai sót
  an aberration in the computer
  một sai sót trong máy điện toán