Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  ý chợt nảy ra; ý thích bất chợt
  it's only a passing whim
  đấy chỉ là một ý bất chợt nảy ra
  họ có vẻ như sẵn sàng thỏa mãn mọi ý thích bất chợt của anh ta

  * Các từ tương tự:
  whimper, whimperer, whimpering, whimsey, whimsical, whimsicality, whimsically, whimsicalness, whimsy