Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    lắm mưu mô; giỏi ngụy biện
    quirky lane : đường đi quanh co