Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (cách viết khác oddness) sự kỳ cục
  I am puzzled by the oddity of her behaviour
  tôi thật khó xử trước thái độ kỳ cục của cô ta
  người kỳ cục; vật kỳ cục; sự việc kỳ cục
  anh ta là một người hơi kỳ cục trong đám người hàng xóm ở quanh đấy