Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mannerism /'mænərizəm/  

  • Danh từ
    thói kiểu cách
    (xấu) sự sử dụng quá mức phong cách riêng